Общи условия

/Общи условия
Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИН
WWW.ADDICT-BOUTIQUE.COM

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Продавачът е „АДИКТ ФЕШЪН” ЕООД, с ЕИК 203670627, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, бул. Христо Ботев № 1, представлявано от Управителя Делчо Николов Николов.
2. Купувачът е всяко пълнолетно физическо лице или юридическо лице, влязло като гост в онлайн магазина https://addict-boutique.com/, което желае да закупи стока от Продавача.
3. Продавачът е длъжен да изпрати стоката само при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ). Някои от клаузите в тези ОУ, са пряко обвързващи единствено за потребители съгласно Закона за защита на потребителите и не се прилагат за Купувачи, независимо дали, юридически лица или физически лица, които използват закупените продукти в своята търговска или професионална дейност. Такива клаузи са изрично упоменати като прилагащи се единствено за Потребители физически лица, които използват стоката с цел различна от дейност по търговия или професионално занятие. Всички останали клаузи в тези ОУ се прилагат за всеки Купувач, без значение от качеството му.
4. При покупка Купувачът предоставя на Продавача необходимите за сключване на договора за продажба данни, а именно имена, адрес за доставка и пощенски код, електронна поща, телефонен номер, метод на доставка и начин на плащане.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКА И ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНАТА СТОКА

1. Продавачът и Купувачът сключват валиден договор за покупко-продажба на стока от онлайн магазина https://addict-boutique.com/, след като Купувачът е спазил процедурата за онлайн поръчка и е финализирал поръчката. След като бъде финализирана поръчката, Купувачът получава потвърждение за поръчката по телефон, след което Продавачът изпраща на посочения от Купувача адрес стоката. Моментът на сключване на договора между страните се приема моментът на заплащане от Купувача на цената на стоката, по избран от него начин и на избран от него адрес. Продавачът си запазва правото да отказва обработка на поръчката и след като е изпратил потвърждението й до Купувача, като евентуално заплатените предварително от Купувача суми му се възстановяват изцяло. Продавачът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Купувача, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини.
2. За покупка на стока Купувачът следва да избере желания от него продукт и да го добави във виртуалната си кошница. Купувачът следва да предостави необходимите за сключване на договора за продажба данни, а именно имена, адрес за доставка и пощенски код, електронна поща, телефонен номер, метод на доставка и начин на плащане. Доставките се извършват с куриерска фирма ЕКОНТ и в случай, че бъде избрано място на доставка офис на куриера, то този офис следва да е включен в офисната мрежа на ЕКОНТ. След извършването на действията по предходните изречения, Купувачът отбелязва, че е съгласен с настоящияте ОУ, при което потвърждава поръчката.
3. При неточни данни, предоставени от Купувача, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Купувача на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Продавача, стоката се връща и остава в складовете на Продавача. В този случай стоката не се пази за Купувача, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Купувачът не я потърси от Продавача, то Продавачът ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение.
4. След потвърждаване на направената поръчка, Продавачът се задължава да изпрати закупения продукт в срок от 3 дни за поръчки, направени за територията на Република България, а за поръчки направени за територията на страна, различна от България, срокът за изпращане се уговаря индивидуално след провеждане на телефонен разговор между Продавача и Купувача. Купувачът не се ангажира със срок на доставката за поръчки извън България, доколкото това зависи и от доставящият куриер.
5. Всички поръчки на продукти зависят от наличността и Продавачът не гарантира, че изложена в електронния каталог стока, за която е посочена наличност, не е изчерпана. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на продукти или няма повече артикули, останали на склад, Продавачът си запазва правото да предложи на Купувача заместващи продукти със същото или по- високо качество и стойност, които могат да бъдат поръчани. Ако Купувачът не желае да поръча заместващи продукти, поръчката му бива анулирана.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

1. Начини на плащане: наложен платеж за територията на Република България, а за страни различни от България, начинът на плащане се уговаря индивидуално по телефон.
2. Цената на всеки продукт е поставена непосредствено до наименованието и информацията за него, в съответния електронен каталог, с включен ДДС.
3. Освен цената на продукта, Купувачът се съгласява да заплати и цената на доставката, която варира според адреса и начина на доставката и е видна преди финализирането на съответната поръчка и преди потвърждението й.

IV. ПРЕГЛЕД И ПРАВО НА ОТКАЗ. ГАРАНЦИЯ

1. При доставяне на закупената стока, Купувачът има възможност за преглед и констатиране на недостатъци. В случай, че Купувачът не е удовлетворен от получената стока, има възможност да откаже доставката й, като в този случай следва да заплати на доставящия куриер цената на доставката в двете посоки, съгласно Ценоразписа на куриера.
2. Купувачът има право да се откаже от закупената стока, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да дължи каквито и да било разходи, с изкл. на разходи за доставка в двете посоки различни от предложението от Продавача, в 14-дневен срок от получаване на стоката. В този случай Продавачът възстановява на Купувача всички заплатени от него суми, с изключение на разходите за дотавка в двете посоки, ако същите са различни от предложението от Продавача, в 14-дневен срок от датата, на която е получено уведомлението за отказ. Отказът следва да се направи недвусмислено по мейл или поща или съгласно Приложение № 1 към настоящите ОУ, което се изпраща сканирано на Продавача или на хартиен носител по поща. Правото на отказ на Купувача не се отнася за стоки, изработени съобразно изискванията на Купувача или по негова индивидуална поръчка. Правото на отказ по тази точка се отнася единствено за Купувачи потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и не се отнася за Купувачи физически или юридически лица, които закупуват продукти от Продавача с цел използването им в своята търговска или професионална дейност
3. В случай, че Купувачът се откаже от сключения договор в срока по т. 14, той следва да върне стоката не по-късно от 14-дни след деня, в който последният е уведомил Продавача за връщането или отказа си от сключения договор, с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички придружаващи документи, аксесоари и подаръци, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти. Купувачът следва да върне стоката на следния адрес: офис на еконт – Тенискортове в гр. Димитровград или до друг адрес, предварително уточнен с продавача.
4. Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите и могат да бъдат предявявани на тел. 0888 48 60 60 от Понеделник до Петък от 10 – 17 часа и или на ел. поща: addict.boutique@abv.bg
5. „Стандартна гаранция“ е предоставената от Продавача гаранция на стоки, описана в т. 17 от настоящите ОУ.
6. Продавачът не поема гаранционно обслужване при: използване и/или съхранение на стоката небрежно или неправилно, или не по предназначение; неизпълнение на указанията на приложения към стоката етикет, ако има такъв; умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от Купувача или други лица; корекции върху стоката по какъвто и да било начин; повреди, предизвикани от природни бедствия, метеорологични условия и друга непреодолима сила; повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.
7. При рекламация Купувачът задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)
8. Продавачът не носи отговорност за пропуснати ползи в следствие на дефекти по стоката.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1. „АДИКТ ФЕШЪН” ЕООД е администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на информацията, предоставяна от Купувача. Разкриване на лични данни е възможно при спазване на нормативно установения ред за това. Купувачът е уведомен, че с оглед изпълнение на задълженията за доставка на стоката от страна на Продавача, последният ще обработва, включително съхранява, подадените от Купувача лични данни именно за целите на изпълнение на Договора. Личните данни ще бъдат съхранявани, обработвани и съответно заличени, съгласно изискванията на действащото законодателство, като повече информация за това се съдържа в Политиката на обработване на лични данни на Продавача, публикувана на интернет страницата: https://addict-boutique.com
2. Купувачът се съгласява да съхранява „бисквитки” на компютъра си или на мобилния си телефон. Бисквитката е малък текстов файл, който се записва на компютъра или мобилното устройство, чрез които Купувачът е посещавам интернет страницата и се изтегля от него при следващи посещения. Продавачът използва бисквитки с цел подобряване и улесняване на всяко следващо посещение на Купувача. Бисквитките не се използват за съхраняване на лична информация или за разкриване на информация на трети лица. Подробна информация за „бисквитките“ е публикувана на сайта на Продавача: https://addict-boutique.com
3. Продавачът не претендира да е носител на права на интелектуална собственост, включително да е собственик на всички марки, чиито продукти продава, и не нарушава чужди права на интелектуална собственост.
4. Продавачът е носител на права на интелектуална собственост на стоките, които продава под своя марка.
5. Продавачътможе да променя настоящите ОУ по всяко време и да ги публикува на сайта си: https://addict-boutique.com, като за целта уведомява за промяната на видно място в сайта си.
6. В случай на спор между Продавача и Купувача, Купувачът има възможност да се свърже с местния орган за алтернативно решаване на спорове (ADR/ОАРС), след като не е успял да реши спора с Продавача. Органът за алтернативно решаване на спорове за територията на Република България е:

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София, пл. Славейков 4 А.
1. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото към момента законодателство в Република България.

Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас 'бисквитки'. Настройки Разбрах

Бисквитки за проследяване

Това са бисквитки, които използваме, за да Ви предоставим по-добра услуга. Facebook Pixel, Google Remarketing, Google Analitycs

Други бисквитки